Технически ръководител

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Осъществява непосредственото оперативно, техническо и административно ръководство на строителния обект;

2. Подробно проучва проектно сметната документация и работните чертежи; 

3. Контролира и координира работата на подизпълнителите; 

4. Упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава работните проекти на изпълнителите; 

5. Своевременно съставя актове на всички извършени работи и съставя нови актове на коригирани и впоследствие признати работи от инвеститора; 

6. Следи за качественото и срочно изготвяне на отчетните документи; 

7. Проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали, ползувана механизация и др.; 

8. Изготвя и подписва нормираните планови задания, наряди и др.; 

9. Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила; 

10. Изработва актовете, които подписва инвеститора; 

11. Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на работниците;

12. Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита;

13. Не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;

14. Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество;

15. Отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;

16. Снема (закрива) обекта от отчет;

17. Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на материалите доставяни на обекта;

18. Контролира правилното подреждане и съхранение на строителните материали.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Изпълнение на плана по всички показатели;

2. Срочно и качествено предаване на видовете работи, етапи, обекти;

3. Достигане плановата производителност на труда;

4. Безопасните и здравословните условия на труд на обекта и недопускането на аварии и трудови злополуки;

5. Лична материална, дисциплинарна и наказателна отговорност за допуснатите по негова вина щети и солидарна отговорност за непроявен надзор на преките извършители на щетите;

6. Възможно най-икономично разходване на суровини, материали и енергия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на дружеството.

2. Подчинени длъжности – строителни бригади.

3. Заместим от – строителен техник.

НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове в областта на ТСУ и строителството

б) методите и технологията на извършваните СМР

в) свойствата и качествата на материалите

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование: висше техническо, средно специално;

2. Професионален опит: трудов стаж по специалността;

3. Отлични комуникационни умения;

4. Отлични организационни умения;

5. Компютърна грамотност – Windows; AutoCad; Офис пакет – Word, Excel, Outlook;

6. Владеенето на чужди езици е предимство;

Кандидатствай за тази позиция

=