Специалист ПТО

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

– Изготвяне на оферти на база количествени сметки

– Изпраща запитвания към Подизпълнители и Партньори

– Събира и анализира оферти от Подизпълнители и Доставчици

– Води комуникация с Възложители/Клиенти на компанията

– Води комуникация с проектанти, с цел изчистване на неясности и неточности

– Актуализира цени на конкурентния пазар, вложените материали, оборудване и механизация

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:

-Участва в подготовката и оформянето на договори и анекси за строителство и изготвяне на оферти.

-Проучва цялата оповестена информация относно предстоящи търгове и/или запитвания за оферти в частния сектор в строителството и необходимата документация за участие.

-Участва в разработването и окомплектоването на документация при изготвяне на оферти и участие в търгове.

-Участва в съставянето на годишни поименни списъци на изпълняваните обекти от дружеството.

-Организира издирването, класифицирането и съхранението на необходимите научно-техническа информационна документация за основния предмет на дейност на фирмата.

-Отчита изпълнението на производствената дейност и подготвя необходимите оперативни данни и справки.

-Контролира актуването на извършеното строителство и следи за изплащането. -Отчита извършеното строителство.

-Организира съхраняването на архив – сертификати, актове 15,16,17 и 19.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

– Служителят е пряко подчинен и получава ежедневни/ежеседмични задачи от Проджект Мениджър и Управителя на фирмата 

– Отчита на ежедневна/ежеседмична база резултатите от поставените задачи писмено на Проджект Мениджъра 

– Комуникира с Възложители, Партньори, Проектантски екипи, Доставчици на материали, механизация и оборудване и Инженри, с цел оптимизация на работния процес 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 – Висше или средно техническо образование, или технически образование (може студенти последен курс) 

– Владеене на английски език – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

– Владеене на втори или повече езици се счита за предмство 

– Отлична компютърна грамотност – MS Office, AutoCad 

– Умения с офис техника и специализиран софтуер 

– Предишен опит не се изисква, но ще се счита за предимство 

 ПОВЕДЕНЧЕСКИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 – Добра комуникативност 

– Способност за работа в екип 

– Прецизност и внимание към детайла

Кандидатствай за тази позиция

=