Мениджър проекти в строителството

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:

 1. Изготвя оферти и организира изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията на строителни обекти.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:

 2. Следи за спазването на проектната документация от страна на изпълнителите(работниците) и за точното извършване на строително-монтажните работи. 

3. Планира количествата строителни материали, необходими за строителство и следи за правилното им разходване на обекта. 

4. Осъществява снабдяването с необходимите материали, строителни съоръжения и механизация. 

5. Организира и пряко участва в дейността по сключване на договори със строителни организации- подизпълнители, работници и др. 

6. Контролира заплащането на извършените строително-монтажни дейности. 

7. Извършва необходимата дейност по оформяне на документация относно предаването и въвеждането в експлоатация на завършените строителни обекти. 

8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата. 

ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

На кого е подчинена длъжността: 

1. В ежедневната си работа служителят е подчинен на Управителя на Дружеството. С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства: 

2. При изпълнение на работата взаимодейства с инженери, строителни работници, представители на Възложители, бригадири, чертожници и др. С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка: 

3. Осъществява връзка с представители на предприятия- подизпълнители, контрагенти, досавчици на материали, съоръжения и механизация за извършване на строително- монтажни работи, представители на техническите служби на общината и др. Как се получават и отчитат задачите: 

4. Получава задачи от Управителя на Дружеството, на ежедневна или ежеседмична база 

5. Отчита извършените задачи пред Управителя на Дружеството, писмено с документи или по имейл, на ежедневна база. 

ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Постижения на изпълнителя: 

А) Вид и равнище на образованието: висше или средно инженерно или техническо образование. 

Б) Трудов опит: – 3г. трудов стаж по специалността; – 3г. общ трудов стаж. 

В) Специални умения: 

– владеене на Англисйки език – Задължително! 

– владеене на втори или повече чужди езици ще се счита за предимство

– компютърна грамотност /AutoCad, Microsoft Office,/. – умения за работа с офис- техника и специализиран софтуер.

Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, способности за работа в екип. 

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизен, организиран, лоялен. 

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: 

– Кодекс на труда; 

– Закон за устройство на територията; 

– Правилник за приложение на ЗУТ; 

– правилник за вътрешния трудов ред; 

– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 

– други вътрешни актове на предприятието.

Кандидатствай за тази позиция

=