ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

                                      

 1. ДАННИ ЗА АМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

„БУЛТРАНСБИЛД“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, ЕИК 206168067, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1421, р-н „Лозенец“, ул. Бяла № 4, ет. 1, ап. 7, регистрирано към Комисия за финансов надзор (по-долу за краткост наричано „БУЛТРАНСБИЛД“ и/или „Дружеството“) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента/ът”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

БУЛТРАНСБИЛД притежава и управлява следната електронна страница: www.bultransbuild.com, в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Като администратор на лични данни Дружеството контролира и определя целите и средствата за обработване на личните данни и е отговорно за съхранението и използването на личните данни на хартиен и електронен носител.

 

Данни за контакт с администратора и длъжностното лице за защита на личните данни:

Три имена:          Силвия Любомирова Симеонова

Тел.:                      +359 2 44 000 10/+359 883 708 706

Имейл адрес:     dpo@bultransbuild.com

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни съгласно Регламента представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

 • ЦЕЛИ

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за принципите и начина, по който БУЛТРАНСБИЛД обработва лични данни, в качеството си на администратор, вида данни, които ще събират и обработват, както и за правата на лицата, чийто лични данни се събират и обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на БУЛТРАНСБИЛД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с БУЛТРАНСБИЛД на посочените в Раздел I по-горе данни за контакт.

 1. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Защитата на личните данни е основно човешко право, съгласно чл. 8 от Хартата на основаните човешки права. От своя страна, БУЛТРАНСБИЛД счита, че поверителността, защитата и неприкосновеността на Вашата лична информация е приоритет като се задължава да спазва законовите разпоредби за защита на личните данни. БУЛТРАНСБИЛД не продава лични данни, събрани от БУЛТРАНСБИЛД на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това, съгласно Регламента и ЗЗЛД. БУЛТРАНСБИЛД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.

 • Дейността, която осъществя БУЛТРАНСБИЛД се реализира в изцяло в сферата на строителството, включително, но не изчерпателно: строително-монтажни работи, осъществяване на строителен надзор, жилищно строителство, консултации в сферата на строителството, реконструкция на сгради, строителство на магазини и обществени строежи, други услуги със специализирана строителна механизация и автотранспорт, отдаване под наем на земи, сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар, търговска и външнотърговска дейност, представителство и посредническа дейност Във връзка с изброеното БУЛТРАНСБИЛД обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността си законо- и целесъобразно, съгласно целите, за които данните се събират и/или са събрани.
 • БУЛТРАНСБИЛД осъществява търговската си дейност основно с други юридически лица, в качеството си на Изпълнител на възложени проекти/обекти във връзка със строително-монтажни работи, реконструкция на сгради и други, като въпреки това, настоящата Политика обобщава подробно всяка една цел, за която биха могли да бъдат събирани и обработвани лични данни на физически лица – клиенти/възложители, работници и/или контрагенти на Дружеството.
 • Видове лични данни, които се събират и обработват
 • По отношение събирани и обработвани данни чрез посочения по-горе електронен сайт на БУЛТРАНСБИЛД:

(1) на електронния сайт;

(2) чрез изпращане на електронно съобщение до посочения на уебстраницата имейл адрес за контакти,

и/или

(3) чрез телефонно обаждане;

БУЛТРАНСБИЛД събира и обработва следните лични данни на потребителите:

имена, имейл адрес, телефонен номер, от който е направил обаждането (в случай на връзка чрез телефонно обаждане), гласови данни на клиента/потребителя, свързал се с Дружеството, (в случай че бъде записван разговорът), основна тема на запитването (в случай на връзка чрез ел. сайт), информацията (запитване, заявка или друго), която потребителят сам е предоставил в текстовото поле за връзка с БУЛТРАНСБИЛД.

 • По отношение събирани и обработвани данни на клиенти на БУЛТРАНСБИЛД:

БУЛТРАНСБИЛД събира и обработва следните лични данни на клиенти:

 • три имена, пол, дата на раждане/ЕГН/ЛНЧ/ номер на паспорт и/или друг индивидуализиращ лицето личен документ (в случай че клиентът/възложителят не е от български произход), данни по лична карта на клиента, постоянен адрес, телефонен номер, имейл адрес за целите на Дружеството;

В случай че клиентът даде своето изрично писмено съгласие (следва да бъде разбирано и в случай на съгласие чрез електронно подписване на декларация) за извършване на снимков/видео материал на резултата и/или преди осъществяването на строително-монтажните работи (началния облик), то проектът/строителният обект (независимо от степента му на завършеност) би могъл да попадне в публикация на БУЛТРАНСБИЛД в социалните мрежи и/или друга платформа за маркетингови цели. БУЛТРАНСБИЛД спазва всички изисквания на Регламента и ЗЗЛД по отношение информиране на субектите в тази връзка, като е уведомил същите съгласно настоящата Политика, включително изчаква да получи доброволно и информирано съгласие от своите клиенти/възложители преди да осъществи действия с маркетингови цели. В случай че на снимковия материал присъства лице на клиент и/или на друго физическо лице, то ще бъде скрито/замъглено, включително при получено информирано съгласие от клиента/възложителя, БУЛТРАНСБИЛД се задължава да не обявява публично адреса на възложения обект, в случай че адресът представлява постоянен за субекта на лични данни.

 • всяка друга информация, която клиент/възложител доброволно ни предостави;

 

 • По отношение събирани и обработвани данни на контрагенти, изпълнители, подизпълнители и други договорни партньори БУЛТРАНСБИЛД:

БУЛТРАНСБИЛД събира и обработва за целите и нуждите на осъществяване на дейността си следните лични данни от свои контрагенти, ако същите са физически лица: три имена, дата на раждане/ЕГН, адрес, телефонен номер, имейл адрес.

 • По отношение събирани и обработвани данни на свои служители и/или кандидатстващи за работна позиция БУЛТРАНСБИЛД:

БУЛТРАНСБИЛД събира и обработва за целите и нуждите на осъществяване на дейността си следните лични данни от свои служители: три имена, адрес, ЕГН/ЛНЧ/ номер на паспорт и/или друг индивидуализиращ лицето личен документ (в случай че лицето не е от български произход), данни за банкова сметка, информация във връзка с професионалния и/или трудов опит на лицето, както и всякаква друга информация за професионалния му и/или трудов опит.

БУЛТРАНСБИЛД е възможно да събира информация за свои клиенти, служители и/или контрагенти от обществено достъпни публични регистри, която информация да представлява лични данни за субекта.

 • С приемането на настоящата Политика и/или Общите условия на уеб страницата на БУЛТРАНСБИЛД потребителите на електронния сайт, включително всички клиенти/възложители, служители, договорни партньори на последното (независимо от метода, по който са се свързали с БУЛТРАНСБИЛД и предоставили свои лични данни на Дружеството) дават съгласие за предоставяне на данни, който/които начин/и представлява/т обвързваща договорна клауза между потребителите на електронния сайт/всички други лица и/или група/и лица, упоменати по-горе и БУЛТРАНСБИЛД.

Обработването на горепосочените лични данни е в изпълнение на целите на корпоративното, стопанско, административно и друго опериране процесите в БУЛТРАНСБИЛД, включително, но не само и относно услугите, които последното предоставя, а именно: консултации в сферата на строителството, извършване на строително-монтажни работи на обекти, строителство на жилищни сгради, реконструкции, търговия със строителни материали между клиента и Дружеството, както и за връзка и/или консултация по отношение на по-горе изброените дейности между БУЛТРАНСБИЛД и потребителите на електронния сайт, клиенти, служители и договорни партньор.

При предоставянето на данни на трети лица, същото се извършва отново в съображение с горепосочените цели, като правното основание за обработване на лични данни съгласно целите, субектите и начините е на база чл. 6, т. 1, буква „б“ от Регламента.

Предоставянето на лични данни е необходимо и задължително за предоставяне на услугите на Дружеството до крайния клиент/възложител и е договорно изискване, без което услугите не биха могли да бъдат осъществени или да бъде изготвен проект за строителство/реконструкция и/или друго, предшестващо фактическото строителство и завършване на проект за клиент/възложител на БУЛТРАНСБИЛД.

 • Възможно е да се наложи по закон, при съдебен /арбитражен/ изпълнителен / обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган БУЛТРАНСБИЛД да разкрие лични данни на трети лица, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.
 • Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на БУЛТРАНСБИЛД. Легитимни интереси на Дружеството представляват спазването на всички регулаторни изисквания от БУЛТРАНСБИЛД, включително да извършват дейността си съобразно приложимото законодателство, професионалните норми и правила, да отговаря на всички искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 • БУЛТРАНСБИЛД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).
 • БУЛТРАНСБИЛД обработва лични данни основно за: (1) изпълнение на целите на корпоративното, стопанско, административно и друго опериране процесите в БУЛТРАНСБИЛД; (2) нуждите на Дружеството да бъде запознато с клиента/възложителя си, за да може да му предостави консултация относно наложимите/необходимите и/или задължителните дейности по строителния обект, като предостави услуга на най-високо ниво, като удовлетвори желанията на клиентите/възложителите си; (3) осъществява крайния изготвен за клиента/възложител проект, представляващ завършване на възложения от клиента/възложителя обект/проект.
 • БУЛТРАНСБИЛД съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително, за да се спазят нормативните изисквания, данъчната система, трудовото, осигурителното право, счетоводните стандарти.
 1. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

БУЛТРАНСБИЛД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му и изпълнение на договорните си задължения с партньори, включително, но не само и с клиенти. С оглед на това БУЛТРАНСБИЛД обработва лични данни за следните цели:

(1) регистрация на потребителя/клиента на интернет страницата на БУЛТРАНСБИЛД, включително при контакт на потребителя чрез формата за това на електронния сайт, поддържан и управляван от БУЛТРАНСБИЛД и/или директно чрез електронно съобщение до имейл адрес на последното и/или чрез телефонно обаждане;

(2) изготвяне на отговори и предприемане на действия по запитвания, рекламации, жалби, кандидатствания и т.н. от потребители на електронната страница клиенти и/или потенциални възложители/настоящи договорни партньори/контрагенти.

Със съгласие на потребителя/клиента/възложителя, или когато е допустимо по закон, Дружеството може да използва личните данни на последните, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя/клиента с цел предоставяне на информация, новини и оферти във връзка с дейността на БУЛТРАНСБИЛД, включително, но не само: предоставяне на съобщения във връзка с получаване на клиентски отстъпки на услугите предлагани от БУЛТРАНСБИЛД, както и предоставяне на информация към клиента, относно отстъпки на партньори и/или подизпълнители на Дружеството. Освен посочената информация, е възможно изпращане на поздравления за официални и/или лични празници на своите клиенти в различни мобилни приложения, на посочения имейл адрес от клиента и/или на телефонния му номер

 1. КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

БУЛТРАНСБИЛД събира следните категории лични данни от съответните четири групи лица, подробно индивидуализирани по-горе в Раздел IV:

 • имена, електронен адрес на потребители/клиенти на електронния сайт на БУЛТРАНСБИЛД и/или чрез директно електронно съобщение до имейл адрес на последното, информация, която потребителят/клиента сам предостави доброволно, при заявка, отправено запитване и/или подаване на информация относно дейността на БУЛТРАНСБИЛД, в т.ч. жалби, оплаквания и всякакъв вид рецензии, свързани с дейността БУЛТРАНСБИЛД чрез контактната форма на електронния сайт и/или чрез имейл съобщение; в случай на осъществена връзка с БУЛТРАНСБИЛД по телефон е възможно събиране на гласови данни, ако разговорът се записва;
 • три имена, пол, дата на раждане/ЕГН/ЛНЧ/ номер на паспорт и/или друг индивидуализиращ лицето личен документ (в случай че клиента/възложителя не е от български произход), данни по лична карта на клиента, адрес, телефонен номер, данни за обект, възложен на БУЛТРАНСБИЛД, имейл адрес на клиенти;
 • три имена, дата на раждане/ЕГН, адрес, телефонен номер, имейл адрес на контрагента, договорния партньор, изпълнител и/или подизпълнител.
 • ЕГН/ЛНЧ/ номер на паспорт и/или друг индивидуализиращ лицето личен документ (в случай че лицето не е от български произход), данни за банкова сметка, информация във връзка с професионалния и/или трудов опит на лицето, както и всякаква друга информация за професионалния му и/или трудов опит на свои служители и/или кандидатстващи за работна позиция в Дружеството.

Когато потребител/и и/или клиент/и електронната страница изпращат запитвания до БУЛТРАНСБИЛД чрез имейл и/или чрез телефонно обаждане, се презюмира, че потребител/и и/или клиент/и са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в запитванията им до БУЛТРАНСБИЛД, с продължаването на телефонния разговор и/или чрез включване на информацията в съответното електронно съобщение.

Когато потребител/и и/или клиент/и електронната страница изпращат запитвания БУЛТРАНСБИЛД чрез контактната форма на електронната страница на последното, свободно следва да отбележи своето съгласие и приемането на настоящата политика, след като се е запознал със същата, на предоставената функционална за това възможност чрез отметка в чекбокс.

 • БИСКВИТКИ (COOKIES)

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя/те (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

Интернет страницата на БУЛТРАНСБИЛД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на БУЛТРАНСБИЛД, както и когато потребителят продължи да използва сайта на БУЛТРАНСБИЛД. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на БУЛТРАНСБИЛД.

Интернет страницата на БУЛТРАНСБИЛД може да използва както бисквитки на БУЛТРАНСБИЛД (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на БУЛТРАНСБИЛД към даден момент може да използва следните видове бисквитки на БУЛТРАНСБИЛД (First Party Cookies) за следните цели:

 • Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)

Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или подаване на поръчки/запитвания и др.

 • Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)

За БУЛТРАНСБИЛД е важно да разбере как бива използван сайта ни, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на БУЛТРАНСБИЛД да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.

 • Функционални бисквитки (Functionality Cookies)

Функционалните бисквитки позволяват на БУЛТРАНСБИЛД да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.

Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на БУЛТРАНСБИЛД изтичат и се изтриват автоматично след [моля посочете период].

С влизането на сайта на БУЛТРАНСБИЛД и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на БУЛТРАНСБИЛД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на БУЛТРАНСБИЛД могат да станат недостъпни или неналични.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

БУЛТРАНСБИЛД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.

 • МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

БУЛТРАНСБИЛД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на БУЛТРАНСБИЛД, както и всички съдоговорители на БУЛТРАНСБИЛД, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни, съгласно Регламента и ЗЗДЛ.

За случаите, в които БУЛТРАНСБИЛД предоставя лични данни на трети лица, БУЛТРАНСБИЛД прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

 1. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

БУЛТРАНСБИЛД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно и задължително за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

След изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, съгласно и с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България БУЛТРАНСБИЛД изтрива и заличава личните данни, свързани:

 • с направени запитвания, отправени въпроси, подадени заявки, жалби и други чрез контактната форма на електронния сайт и/или по имейл,
 • при изпълнение на административната му и оперативна дейност;
 • преди/по време и след извършена услуга, проведена консултация в сферата на строително-монтажните работи, реконструкция, продажба на строителни материали;
 • с осъществяването на крайната дейност на Дружеството, а именно реализирането на завършен обект, съгласно дейността на БУЛТРАНСБИЛД и подписване на окончателни протоколи за приета работа .

БУЛТРАНСБИЛД изтрива и заличава личните данни, свързани с подбор на кадри/кандидатстване в Дружеството след период от 6 /шест/ месеца, ако лицето не е назначено в БУЛТРАНСБИЛД или не е осъществена облигационна и/или друга договорна връзка между двете страни за период от 6 /шест/ месеца. В същата хипотеза, с изрично доброволно предоставено съгласие от субекта, БУЛТРАНСБИЛД би могло да съхранява личните данни до изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България. БУЛТРАНСБИЛД изтрива и заличава личните данни незабавно при поискване от субекта и/или след изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация, съгласно и с оглед приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство.

 1. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време:

(1) право на достъп до личните им данни, обработвани от БУЛТРАНСБИЛД;

(2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от БУЛТРАНСБИЛД;

(3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента;

(4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това;

(5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

БУЛТРАНСБИЛД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

 1. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  • Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.
  • Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:
 • по електронен път на следния имейл адрес: dpo@bultransbuild.com
 • на място в административния офис на БУЛТРАНСБИЛД;
  • по пощата – на адреса на БУЛТРАНСБИЛДгр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец ул. Бяла № 4, ет. 1, ап. 7
  • Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

– Идентификация на лицето – име и ЕГН;

– Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

– Искане – описание на искането.

 • БУЛТРАНСБИЛД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.
 • При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на искането от определено лице. БУЛТРАНСБИЛД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.
 • БУЛТРАНСБИЛД не е задължено да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.
 • БУЛТРАНСБИЛД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искане е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

 • ВЛИЗАНЕ В СИЛА И АКТУАЛИЗАЦИЯ

Тази Политика е прието с Решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството и влиза в сила на __.__.2023 г.

БУЛТРАНСБИЛД може да изменя и актуализира тази Политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния и горепосочен уебсайт на БУЛТРАНСБИЛД, като по своя преценка БУЛТРАНСБИЛД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребители/клиентите/служителите за изменената или актуализирана Политика.